بیچاره درخت چوبه ی دار نشد

می خواست ولی کاسه ی گیتار نشد

بیچاره درخت از تبر میترسید

یک عمر تبر شدو خبر دار نشد