صد حیف دلی را که زمینگیرت شد

آن عشق که آلوده به تقدیرت شد

 حالا به قرار تازه ات می نازی

 این راه دراز است برو دیرت شد