اژدها شده ام

با هزار سر

و یک سودا

           

                که تویی