پرنده خونه شو ول کردو پر زد

صفای لونه شو ول کرد و پر زد

 دلش دویوونه شد با یاد لونه

دل دیوونشو ول کرد پر زد