عمریست

    سنگ ریزه ها دست اذان به گوش برده اند

اما وایا ! وایا

افسوس

"هبل هنوز دست ندارد "