در گرما گرم نفسهایت بپیچانم !
.................................من خود از پس این برف بر میایم !
انگار دماوند در بالابلند سینه ات به خود نمایی ایستاده !
که از اینگونه  چون اژدهایی افسرده
دل من سر باز گشتنش نیست !!!!!!!!!!!!!