نگاهت را که تا اخر می خوانم!
.................................. تپش قلب می گیرم
.......چه با شکوه است اخرین لحظه ای که نگا ه میکنی

..................وقتی چشمانت بیگانه از هم تنها  در پی تسلیمند