دیوانه از چشمان لیلا رو بگردان

مهتاب را در کاسه ی جادو بگردان

خورشید را شیدای شیون کن برقصان

لیلای من چرخی بزن! گیسو بگردان !
                 *****
تا تشنگی رآ... تش...نگیر...آ...تش ....نگی....رد

ابرآ تشا ! آتش   به خواب جو بگردان

اینبار شاید این انالحق راست باشد

سجاده های کهنه را اینسو بگردا ن

آهوی زخمی شیر !  شیر !  آهوی زخمی

شیرانه رو از گله ی آهو بگردان !
          ********
چشمان تو دریای پایان دلم بود

فانوس دریا نور شو سوسو! بگردان

این کشتی افتاده درامواج  خون را

خواهی برو !.......... خواهی بیا !.....هر سو ....بگردان !