تسلیم

نگاهت را که تا اخر می خوانم!
.................................. تپش قلب می گیرم
.......چه با شکوه است اخرین لحظه ای که نگا ه میکنی

..................وقتی چشمانت بیگانه از هم تنها  در پی تسلیمند

/ 1 نظر / 35 بازدید
مینا

یه جای خواندم نوشتن روح ادم را بزرگ و باشکوه می کنه.نوشته هایت را دوست دارم.